mei 3, 2015

Missie & visie

Missie
Onze missie gaat vooral uit naar het bieden van ondersteuning aan zowel 4e jaars ergotherapie studenten, als alumni van de Hogeschool Rotterdam.
Door het aanbieden van verschillende informatieve activiteiten is het ons doel om onze leden te stimuleren zich verder te ontwikkelen in zijn of haar vakgebied.
Als een vereniging voor alumni is het ons streven om vraaggericht te werk te gaan. De mening van de alumni is dan ook erg belangrijk en staat centraal binnen deze vereniging.

Visie
De alumnivereniging Alergo is een verbindende factor tussen de opleiding ergotherapie aan de Hogeschool Rotterdam, studenten en het werkveld. Er is hier sprake van een wederzijds belang: samen staan we sterk. Alergo vindt het belangrijk activiteiten te kunnen aanbieden die aansluiten bij de wensen van de leden. Door middel van enquêtes en evaluaties wordt dit regelmatig onderzocht.
Met de georganiseerde activiteiten, lezingen, symposia is het streven om onze leden op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied. Tijdens deze activiteiten is er de ruimte om de eigen kennis te vergroten, expertise te delen en te netwerken.

Privacyverklaring Alumnivereniging AlErgo
Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, dan kunt u uw vraag richten aan: info.alergo@gmail.com

 1. Welke gegevens verwerkt de Alumnivereniging en voor welk doel
  1.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) Voor- en achternaam;
  b) E-mailadres.
  1.2 AlErgo verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a) Ledenadministratie
  b) Financiële administratie
  c) Facturatie workshops
  d) Versturen van nieuwsbrieven, mails en/of berichten
 2. Bewaartermijn
  2.1 AlErgo verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal AlErgo de persoonsgegevens vernietigen.
 3. Beveiligingsmaatregelen
  3.1 Alle bestuursleden die vanuit AlErgo kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  3.2 De verkregen persoonsgegevens zoals vermeld in artikel 2 worden ten alle tijden niet versterkt aan derden en blijven binnen het actuele bestuur van de vereniging.
  3.2 Eventuele datalekken zullen worden gedocumenteerd en binnen 72 uur worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het lek geen risico oplevert op negatieve gevolgen als identiteitsfraude of reputatieschade.
 4. Inzagerecht, verwijdering en klachten
  4.1 U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indien via info.alergo@gmail.com. AlErgo zal uw verzoek in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek in behandeling nemen.
  4.2 U heeft het recht uw toestemming voor verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. U zal uw bezwaar in ieder geval binnen een maand in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens zoals vermeld in artikel 1 verwijderen, tenzij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dit laatste het geval is, zal AlErgo u hiervan op de hoogte brengen.
  4.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop AlErgo uw persoonsgegevens verwerkt en of verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met info.alergo@gmail.com.
 5. Wijzigingen
  5.1 Wij behouden het recht de privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram